3D Принтиране – Опазване на околната среда

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Опазване на околната среда
Ние от 3Dlarge, ясно осъзнаваме отговорността, която носим пред себе си и нашите деца. Отговорността да опазим планетата чиста, като обръщаме внимание на това как използваме ресурсите й, стриктно да следим да не употребяваме повече отколкото ни е необходимо и да съблюдаваме да намалим вредата.

„Устойчивото развитие е развитие, което отговаря на нуждите на сегашното поколение без да се нарушава възможността на бъдещите поколения да задоволяват своите собствени нужди и да избират начина си на живот.“

(Конференция на ООН за околната среда и развитието в Рио де Жанейро, 1992 г.)

В нашата лаборатория е въведена система за управление на околната среда по международно признатия стандарт БДС EN ISO 14001.  Всеки служител в компанията е ангажиран със спазването на добрите практики и отговаря за успешното прилагане на указанията, като следват стриктно правилата и нашата политика за опазване на околната среда.

Мерки, които сме предприели:

Оборудването, с което 3dlarge работи в своята лаборатория е последно поколение. При тази технология, потреблението на електроенергия е сведено до минимум, без вредни емисии и отпадни продукти.

След края на работния ден всички електроуреди в лабораторията се изключват.

Използваме различни технологии за оползотворяване на остатъчния материал при производството на елементи.

Част от материалите, с които се работи в лабораторията и които 3dlarge предлага на своите клиенти са биоразградими, повечето от които произведени от екологичен материал. Останалите материали са водоразтворими или изгарят лесно, без отделяне на вредни емисии.

Пластмасовите ролки от материалите се събират и се връщат на производителя за повторна употреба или се рециклират, тъй като са направени от пластмаса.

Клиентите закупили от нас материали имат възможност да върнат в офиса на 3dlarge пластмасовите ролки, от употребения филамент.

В лабораторията отпадъците се събират разделно, за да могат да се рециклират. 3dlarge има договор с компания за събиране и извозване на опасни отпадъци, в случай че има такива при работата с някой смоли и лепила.

Комуникацията с клиенти и партньори се извършва основно дигитално, като това намалява потреблението на хартия. Фактурите са електронни, както и оферти, договори и споразумения. Плащанията се извършват по банков път.