3D Принтиране – ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА 3Dlarge (Евро Консепт)

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА 3Dlarge (Евро Консепт)

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.  Този кодекс определя правилата за поведение на служителите на 3Dlarge (Евро Консепт) и има за цел да установи нормите за етично и професионално поведение във всички аспекти на дейността им,  да предотврати възможностите за допускане на прояви на бюрокрации, корупция и други незаконни действия, като по този начин повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал и утвърди авторитета на дружеството.

Чл. 2.  (1) Работа на служителите на 3Dlarge (Евро Консепт) е подчинена на принципите на законност, лоялност, професионализъм, отговорност и отчетност.

(2) Служителите на 3Dlarge (Евро Консепт) изпълняват служебните си задължения компетентно, обективно и добросъвестно, при стриктно спазване на изискванията, заложени в длъжностните им характеристики и на законодателството в Република България, като с цялостното си поведение съдействат за повишаване доверието на клиентите на дружеството и интереса на потенциални нови клиенти.

(3) С оглед публичния статут на 3Dlarge (Евро Консепт), всички служители на дружеството, в зависимост от функциите, които изпълняват, се подчиняват на установените правила на корпоративно управление като стриктно съблюдават вътрешните актове на дружеството, изпълняват служебните си задължения точно и професионално и се стремят да подобряват ефективността на работата си в интерес на клиентите и на дружеството.

(4) Служителите на 3Dlarge (Евро Консепт)  следват поведение, което не накърнява престижа на дружеството, не само при изпълнение на служебните си задължения, но и в обществения и личния си живот.

ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С АКЦИОНЕРИ, ИНВЕСТИТОРИ, ФИНАНСОВИ И ДРУГИ МЕДИИ, КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И РЕГУЛИРАНИЯ ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА

Чл. 3. (1) При изпълнение на служебните си задължения служителите на 3Dlarge (Евро Консепт) се отнасят любезно и с уважение към всеки клиент на дружеството, както и към всяко лице, проявило интерес към дружеството, като в рамките на своята служебна функция разясняват подробно правата им или ги насочват към съответния компетентен служител.

Чл. 4.  (1) Директорът за връзки с клиентите, като служител на 3Dlarge (Евро Консепт), чиято основна функция е да осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите клиенти.

(2) Директорът за връзки с клиентите на 3Dlarge (Евро Консепт) изпълнява задълженията си безпристрастно и непредубедено, като се отнася към всички клиенти на дружеството въз основа на принципа на равнопоставеност, независимо от тяхната националност, расова или етническа принадлежност, възраст, пол, политически или други убеждения.

ІІІ. ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл. 5. (1) Служителите на 3Dlarge (Евро Консепт) изпълняват служебните си задължения професионално и отговорно като не допускат личните им интереси или външни фактори да им повлияят върху качеството на изпълнение на възложената работа.

(2) Всички служители се явяват навреме на работа, в състояние, което им позволява да изпълняват служебните си задължения и отговорности, като не употребяват през работно време алкохол или други упойващи вещества и използват това време само за изпълнение на възложената работа с необходимото качество и в рамките на определените срокове.

Чл. 6. (1) Служителите на 3Dlarge (Евро Консепт) се задължават да спазват установената в дружеството йерархия на вътрешноорганизационните отношения като стриктно съблюдават вътрешните актове, нарежданията на непосредствения си ръководител и на ръководството на дружеството и не пречат на другите работници и служители да изпълняват техните задължения.

(2) Служителите на 3Dlarge (Евро Консепт)не са длъжни да изпълняват неправомерни заповеди, издадени по установения ред, когато те съдържат очевидни за тях правонарушения.

(3) Служителите на 3Dlarge (Евро Консепт)обсъждат проблемите, с които се сблъсква в процеса на работа с непосредствените си ръководители или с управителния орган на дружеството.

Чл. 7. (1) Служителите на 3Dlarge (Евро Консепт)не допускат да бъдат поставяни във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да искат и да приемат подаръци, услуги, пари или други облаги, които могат да повлияят на изпълнението на служебните им задължения.

(2) Служителите на 3Dlarge (Евро Консепт) не могат да приемат подаръци или облаги, които биха могли да се възприемат като награда за извършване на работа, която влиза в служебните им задължения.

Чл. 8. (1) При изпълнение на служебните си задължения служителите на 3Dlarge (Евро Консепт) опазват поверените им технически средства и материали  с дължимата грижа и не допускат използването им за лични цели.  В случай на загуба или повреждане на поверено имущество, служителите са длъжни своевременно да информира непосредствения си ръководител.

(2) Служителите на 3Dlarge (Евро Консепт) не разпространяват поверителни сведения и пазят доброто име на дружеството, като цялата информация, включително и тази, съдържаща лични данни по смисъла на ЗЗЛД, до която имат достъп в качеството им на служители на дружеството се използват само за изпълнение на служебните им задължения при спазване на правилата за защита на информацията.

Чл. 9. Директорът за връзки с клиентите на дружеството изпълнява задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано счита, че е в интерес на всички клиенти на дружеството като ползва само информация, за която обосновано счита, че е достоверна и пълна като проявява лоялност към дружеството.

ІV. ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл. 10. (1) При изпълнение на служебните си задължения, както и в обществените си отношения извън работното място служителите на 3Dlarge (Евро Консепт) се придържат към поведение, което не накърнява достойнството на личността и авторитета на дружеството.

(2) Служителите на 3Dlarge (Евро Консепт) спазват благоприличието и деловия вид в облеклото, съответстващи на служебното им положение.

Чл. 11. Служителите на 3Dlarge (Евро Консепт) не могат да участват в прояви, които са несъвместими с общопризнатите принципи на етично поведение и биха могли да накърнят професионалния им авторитет или престижа на дружеството.

Чл. 12. Служителите на 3Dlarge (Евро Консепт) в зависимост от длъжностите, които заемат не могат да упражняват дейности, посочени в законодателството като несъвместими със задълженията и отговорностите им като служители на дружеството, както и да получават доходи от такива дейности.

1. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЛУЖИТЕЛИТЕ

Чл. 13. (1) В отношенията си със свои колеги служителите на 3Dlarge (Евро Консепт) проявяват уважение и коректност, като не допускат поведение, което накърнява достойнството и правата на отделната личност, нито прояви на дискриминация.

(2) Служителите на 3Dlarge (Евро Консепт) зачитат мнението на колегите си и се съобразява с правото им на личен живот.

(3) Всички служители на дружеството се съобразяват с йерархическата си подчиненост в рамките на установената вътрешна структура, като не допускат злоупотреби със служебното си положение, изразяващи се в оказване на натиск или тормоз под каквато и да е форма спрямо подчинени служители.

Чл. 14. Когато професионалните или служебни противоречията между колеги не могат да бъдат разрешени от самите тях, те търсят съдействие от страна  на непосредствения им ръководител.

VІ. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 15. (1) Конфликт на интереси е налице, когато личните интереси на служителите, техните близки роднини или лица, с които те са в близки лични или бизнес отношения се различават от интересите на дружеството.

(2) Служителите на 3Dlarge (Евро Консепт) се стремят да избягват всякакви ситуации, пораждащи конфликт на интереси, а при възникването на такива полагат необходимите усилия за преустановяването им, като уведомяват непосредствения си ръководител.

(3) При възлагането на служебна задача, чието изпълнение може да доведе до конфликт между служебните задължения и личните им интереси, служителите на 3Dlarge (Евро Консепт) следва своевременно да уведомят своя ръководител.

Чл. 16. (1) Служителите на 3Dlarge (Евро Консепт)не могат да използва служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството си интереси.

(2) Служителите на 3Dlarge (Евро Консепт) не участват в каквито и да е сделки, които са несъвместими с длъжността, функциите и задълженията им.

(3) Служителите на 3Dlarge (Евро Консепт), които са напуснали дружеството, не трябва да злоупотребяват с информацията, която им е станала известна във връзка с длъжността, която са заемали, или с функциите, които са изпълнявали.

VІІ. ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.17. (1) Вътрешни лица са всички лица, които работят за 3Dlarge (Евро Консепт) по трудов или граждански договор и имат постоянен или инцидентен достъп до вътрешна информация, отнасяща се пряко или непряко до дружеството.

(2) С оглед предотвратяване на възможността да бъдат извършвани злоупотреби с вътрешна за дружеството информация, всички вътрешни лица се задължават да спазват разпоредбите относно съхранението и неразпространяването на такава информация.

Чл.18. (1) Служителите на 3Dlarge (Евро Консепт) са длъжни да опазва данните и личната информация на всички лица, станали им известни при или по повод на изпълнение на служебните задължения.

(2) Всички служители на дружеството се въздържат от разпространяването и използването за лични интереси на информация от конфиденциален характер за 3Dlarge (Евро Консепт).

VІІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 19. При неспазване нормите на поведение в този кодекс служителите носят дисциплинарна отговорност съгласно Кодекса на труда.

Чл. 20. При първоначално встъпване в длъжност ръководителят на отдел “Човешки ресурси” е длъжен да запознае служителя с разпоредбите на този кодекс.